فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرایط مدعی:

1 - بالغ و عاقل باشد.
2 - اگر ادعای او مستلزم تصرف در مال است، به جهت سفاهت از تصرف در اموالش ممنوع نشده باشد.
3 - ادعا مربوط به خودش باشد یا کسی که بر او ولایت، یا از او وکالت دارد.
4 - یقین به ادعای خود داشته باشد، با گمان و شک و احتمال ادعا نکند.

شرایط مدعی علیه:

1 - موجود باشد، پس نمی تواند چیزی را ادعا کند، بدون این که طرف نزاعی وجود داشته باشد.
2 - معین باشد، معلوم باشد که ادعا علیه چه کسی است.
دعوا موثر باشد؛ پس اگر کسی ادعا کند که زمین متحرک است و دیگری انکار کند، قابل پی گیری نیست.
مدعی به معلوم باشد؛ مثلاً نمی تواند بگوید: یک چیزی از من نزد فلانی است(1234).

راههای ثبوت حق یا جرم:

1 - بینه (شاهد).
2 - اقرار مدعی علیه.
3 - قسم خوردن.
4 - علی قاضی.