فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

توارث همسران

1 - زن و شوهر در صورتی از یکدیگر ارث می برند که عقد آنها دائمی باشد(1223).
2 - اگر زن بمیرد، شوهر او از تمام اموال وی ارث می برد (چه منقول و چه غیر منقول) ولی اگر شوهر بمیرد، همسر وی از زمین ارث نمی برد و از ساختمان و درخت و کشتزار نیز فقط از قیمت آن ارث می برد و از اصل آن ارث نمی برد(1224).
اگر شوهر بمیرد
1 - میت فرزند ندارد: یک بر روی چهار به همسر و سه بر روی چهار به سایر ورثه می رسد.
2 - میت فرزند دارد: یک بر روی هشت به همسر و هفت بر روی هشت به سایر ورثه می رسد.
اگر زن بمیرد
1 - میت فرزند ندارد: یک بر روی دو به شوهر و یک بر روی دو به سایر ورثه می رسد.
2 - میت فرزند دارد: یک بر روی چهار به شوهر و سه بر روی چهار به سایر ورثه می رسد(1225).
3 - سهم مفروض مادر میت چقدر است؟
4 - فرزند میت مانع سهم بری کامل چه کسانی است؟
5 - تفاوت ارث بری زن و شوهر از یکدیگر در چیست؟

درس (68) قضاوت و شهادت

ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدال.
خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها را به اهل آن بدهید و چون میان مردم قضاوت و داوری کنید، از روی عدل حکم دهید.
(سوره نساء، آیه 58)

قضاوت(1226)

برقراری قسط و عدل در جامعه، بدون قوانین مدون و مجریان درستکار امکان پذیر نیست.
از آنجا که فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع، از گهواره تا گور است(1227).
برای رفع خصومتها و پایان بخشیدن به نزاعها و بررسی دعاوی رساندن حقوق از دست رفته حقداران به آنها، قوانینی دقیق و قابل اجرا دارد و برای پیاده کردن آن قوانین نیز مجریان عادل و دارای شرایط مشخص کرده است که در این بحث به شرایط قاضی و برخی از مسائل قضاوت می پردازیم: