فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

سهام ورثه

سهام جمع سهم و سهم مقدار مالی است که وارث از میت ارث می برد.

انواع سهم

1 - بالفرض: مقدار سهمی است که در قرآن به صراحت بیان شده است.
2 - بالقرابه: سهامی که در قرآن به صراحت بیان نشده و ادله دیگر آن را بیان می کند(1222).
سهام مفروض در سوره نساء آمده است و آیات آن بدین شرح است:
یک بر روی دو - آیه 10 و 12 و 175.
یک بر روی سه - آیه 11 و 12.
یک بر روی چهار - آیه 12.
یک بر روی شش - آیه 11 و 12.
یک بر روی هشت - آیه 12.
دو بر روی سه - آیه 11 و 175.

اقسام وارث

ورثه میت از نظر سهمی که از ترکه میت دارند به پنج دسته تقسیم می شوند:
1 - کسی که بجز سهم بالفرض خود سهم دیگری از ترکه ندارد، که زوجه میت می باشد.
2 - کسانی که همیشه سهم بالفرض را دارند و گاهی چیزی هم اضافه می برند مانند، مادر و شوهر.
3 - کسانی که گاهی سهم بالفرض خود را می برند و گاهی بالقرابه؛ مثل پدر که اگر میت فرزند داشته باشد سهم بالفرض دارد و اگر فرزند نداشته باشد بالقرابه.
4 - کسانی که سهم بالفرض ندارند و تنها بالقرابه ارث می برند؛ مانند فرزند، جد، عمو و عمه.
5 - کسانی که نه سهم بالفرض دارند و نه بالقرابه، بلکه در صورت نبود وارث ترکه میت به آنها می رسد، مانند حاکم شرع.
چون بیان تمام سهام ارث و صاحبان آنها از گنجایش کتاب بیرون است، تنها به بیان سهام بالفرض و صاحبان آنها اکتفا می کنیم و عزیزان در وقت نیاز می توانند به رساله توضیح المسائل یا سایر کتب فقهی مراجعه فرمایید.