فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

طبقات ارث

کسانی که به واسطه خویشاوندی نسبی، از میت ارث می برند، به سه گروه (طبقه) تقسیم می شوند:
گروه اول:
1 - پدر و مادر
2 - فرزندان
گروه دوم:
1 - جد و جده
2 - برادر و خواهر
گروه سوم:
1 - عمو و عمه
2 - دایی و خاله
با وجود گروه اول، گروه دوم و سوم ارث نمی برند، حتی اگر یک نفر از آنها زنده باشد، و با وجود گروه دوم چیزی به گروه سوم نمی رسد(1220).
زن و شوهر با وجود گروههای سه گانه از یکدیگر ارث می برند و وجود هیچ یک از این طبقات، مانع ارث بردن آن دو از یکدیگر نیست(1221).

سهام ورثه

سهام جمع سهم و سهم مقدار مالی است که وارث از میت ارث می برد.

انواع سهم

1 - بالفرض: مقدار سهمی است که در قرآن به صراحت بیان شده است.
2 - بالقرابه: سهامی که در قرآن به صراحت بیان نشده و ادله دیگر آن را بیان می کند(1222).
سهام مفروض در سوره نساء آمده است و آیات آن بدین شرح است:
یک بر روی دو - آیه 10 و 12 و 175.
یک بر روی سه - آیه 11 و 12.
یک بر روی چهار - آیه 12.
یک بر روی شش - آیه 11 و 12.
یک بر روی هشت - آیه 12.
دو بر روی سه - آیه 11 و 175.