فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

مصارف ترکه (اموال) میت

ترکه میت در مصارف زیر به ترتیب مصرف می شود:
1 - پرداخت بدهی هایی که متعلق به عین ترکه است؛ مانند خمس و زکاتی که در مال وجود دارد؛ یعنی اموالی که هم اکنون موجود است. متعلق خمس می باشد ولی پرداخت نشده است.
2 - تجهیز میت، به مقدار متعارف و در شان میت؛ مانند کفن، دفن، خرید سدر و کافور، خرید زمین قبر و آنچه مربوط به دفن است.
3 - دیونی که بر ذمه میت است؛ مانند خمس و زکاتی که بدهکار است، هر چند اموال موجود متعلق خمس نباشد و همچنین بدهکاری به افراد.
4 - وصیت میت بر ثلث؛ مثلاً میت وصیت کرده ثلث مال یا بخشی از آن را به مصرفی برسانند، اما وصیت زیادتر از ثلث با اجازه ورثه قابل عمل است(1218).
5 - آنچه پس بزرگتر، از پدر ارث می برد (قرآن، انگشتر، لباس).
6 - بقیه اموال میت مطابق قانون ارث به ورثه او می رسد(1219).

طبقات ارث

کسانی که به واسطه خویشاوندی نسبی، از میت ارث می برند، به سه گروه (طبقه) تقسیم می شوند:
گروه اول:
1 - پدر و مادر
2 - فرزندان
گروه دوم:
1 - جد و جده
2 - برادر و خواهر
گروه سوم:
1 - عمو و عمه
2 - دایی و خاله
با وجود گروه اول، گروه دوم و سوم ارث نمی برند، حتی اگر یک نفر از آنها زنده باشد، و با وجود گروه دوم چیزی به گروه سوم نمی رسد(1220).
زن و شوهر با وجود گروههای سه گانه از یکدیگر ارث می برند و وجود هیچ یک از این طبقات، مانع ارث بردن آن دو از یکدیگر نیست(1221).

سهام ورثه

سهام جمع سهم و سهم مقدار مالی است که وارث از میت ارث می برد.