فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

درس (67) ارث

... للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا.
برای مردان از آنچه پدر و مدار و خویشاوندان بر جای گذاشته اند سهمی است و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشان بر جای گذاشته اند سهمی خواهد بود، کم باشد یا زیاد، سهم هر کس مشخص شده است.
(سوره نساء، آیه 7).
با مرگ انسان ملکیت او نیز زایل می شود و اموال وی به اقوام و خویشانش می رسد. اسلام با در نظر گرفتن مصالح فرد و اجتماع، سهم هر یک از بازماندگان میت را مشخص کرده و به تمام نزاعها و مشکلاتی که بر تقسیم اموال میت وجود داشته، خاتمه داده است.

مصارف ترکه (اموال) میت

ترکه میت در مصارف زیر به ترتیب مصرف می شود:
1 - پرداخت بدهی هایی که متعلق به عین ترکه است؛ مانند خمس و زکاتی که در مال وجود دارد؛ یعنی اموالی که هم اکنون موجود است. متعلق خمس می باشد ولی پرداخت نشده است.
2 - تجهیز میت، به مقدار متعارف و در شان میت؛ مانند کفن، دفن، خرید سدر و کافور، خرید زمین قبر و آنچه مربوط به دفن است.
3 - دیونی که بر ذمه میت است؛ مانند خمس و زکاتی که بدهکار است، هر چند اموال موجود متعلق خمس نباشد و همچنین بدهکاری به افراد.
4 - وصیت میت بر ثلث؛ مثلاً میت وصیت کرده ثلث مال یا بخشی از آن را به مصرفی برسانند، اما وصیت زیادتر از ثلث با اجازه ورثه قابل عمل است(1218).
5 - آنچه پس بزرگتر، از پدر ارث می برد (قرآن، انگشتر، لباس).
6 - بقیه اموال میت مطابق قانون ارث به ورثه او می رسد(1219).

طبقات ارث

کسانی که به واسطه خویشاوندی نسبی، از میت ارث می برند، به سه گروه (طبقه) تقسیم می شوند:
گروه اول:
1 - پدر و مادر
2 - فرزندان
گروه دوم:
1 - جد و جده
2 - برادر و خواهر
گروه سوم:
1 - عمو و عمه
2 - دایی و خاله
با وجود گروه اول، گروه دوم و سوم ارث نمی برند، حتی اگر یک نفر از آنها زنده باشد، و با وجود گروه دوم چیزی به گروه سوم نمی رسد(1220).
زن و شوهر با وجود گروههای سه گانه از یکدیگر ارث می برند و وجود هیچ یک از این طبقات، مانع ارث بردن آن دو از یکدیگر نیست(1221).