فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

مکروهات:

1 - خندیدن و بازی کردن و سخن بیهوده گفتن:
2 - تند رفتن، به خصوص دویدن، بلکه بهتر حد وسط در حرکت است.
3 - و بهتر آن است که زنان جوان در تشییع جنازه شرکت نکنند(1213).

مخارج کفن و دفن

1 - اگر میت نسبت به این مخارج وصیتی داشته باشد، با در نظر گرفتن شرایط وصیت، مطابق آن عمل می شود.

و اگر میتی وصیتی ندارد:

میت، زنی است که شوهر دارد: کفن و سایر مخارج تجهیز او بر عهده شوهر است. هر چند آن زن از خودش مالی داشته است.
میت غیر زوجه است: کفن و سدر و کافور و قیمت زمین برای دفن (اگر برای زمین دفن هم پول گرفته می شود) و مزد حمال و قبر کن و سایر مخارج تجهیز میت از اصل ترکه خارج می شود، و کفن میت حتی بر دیون و وصایا و حق ورثه نیز مقدم است(1214).
2 - آنچه بر مسلمانان واجب می باشد کفن کردن میت است، نه کفن دادن، گرچه آنهم مستحب است(1215).