فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

مستحبات:

1 - هنگام حمل جنازه بگویند: بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آل محمد اللهم اغفر للمومنین و المومنات.
2 - جنازه را بر شانه خود حمل کنند، نه بر حیوان و ماشین و امثال آن، مگر آن که عذری مانند دوری مسافت وجود داشته باشد.
3 - با خشوع و تفکر باشند.
4 - پیاده بروند، و سواره رفتن مکروه است، مگر با عذر. ولی در برگشت مکروه نیست.
5 - دو طرف جنازه یا پشت سر آن حرکت کنند و پشت سر جنازه افضل است.

مکروهات:

1 - خندیدن و بازی کردن و سخن بیهوده گفتن:
2 - تند رفتن، به خصوص دویدن، بلکه بهتر حد وسط در حرکت است.
3 - و بهتر آن است که زنان جوان در تشییع جنازه شرکت نکنند(1213).

مخارج کفن و دفن

1 - اگر میت نسبت به این مخارج وصیتی داشته باشد، با در نظر گرفتن شرایط وصیت، مطابق آن عمل می شود.