فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

دو مساله:

1 - بعد از دفن مستحب است صاحبان عزا را سر سلامتی دهند، ولی اگر مدتی گذشته است که به واسطه سر سلامتی دادن، مصیبت یادشان می آید، ترک آن بهتر است.
2 - مستحب است پس از دفن تا سه روز برای اهل خانه میت غذا بفرستند و غذا خوردن نزد آنان و در منزلشان مکروه است(1211).

بر کسی که میت را در قبر می گذارد، چند چیز مستحب است:

با طهارت، سر برهنه و پابرهنه باشد.
از طرف پای میت از قبر بیرون بیاید.
اگر میت زن است، شوهرش یا یکی از افرادی که با او محرمند او را در قبر بگذارد و بند کفنش را باز کند(1212).

تشییع جنازه و آداب آن

فضیلت و ثواب تشییع جنازه بسیار زیاد است. در روایت آمده است، کسی که در تشییع جنازه شرکت می کند تا وقتی که بر می گردد، برای هر قدمی بر می دارد یک میلیون (هزار هزار) حسنه نوشته می شود و یک میلیون گناه بخشیده می شود و یک میلیون درجه بر درجات او افزوده می گردد برای تشییع جنازه آدابی است که از جمله آنهاست: