فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

آداب دفن

آنچه در حفر و بنای قبر و محل آن مستحب است:
1 - قبر را به اندازه قد انسان متوسط گود کنند.
2 - در زمینهای سخت برای قبر لحد در آورند؛ یعنی حفره ای به اندازه جسد در دیوار قبر، در سمت قبله در آورند.
3 - قبر را مربع یا مربع مستطیل بسازند.
4 - به اندازه چهار انگشت، قبر را از زمین بالا آورند.
5 - قبر را محکم بسازند که زود خراب نشود.
6 - نشانه ای روی قبر بگذارند که اشتباه نشود.
7 - اسم میت را بر سنگی یا لوحی بنویسند و بالای سر او روی قبر بگذارند.
8 - میت را در نزدیکترین قبرستان دفن کنند، مگر آن که قبرستان دورتر از جهتی بهتر باشد؛ مثل آن که مردمان خوب در آنجا دفن شده باشد، یا مردم برای فاتحه اهل قبور، بیشتر به آنجا بروند.
9 - اقوام و خویشان را نزدیک هم دفن کنند(1204).

آنچه در کیفیت دفن مستحب است:

1 - جنازه را در چند قدمی بر زمین بگذارند و تا سه مرتبه کم کم ببرند و در هر مرتبه زمین بگذارند و بردارند و در نوبت چهارم وارد قبر کنند.
2 - اگر میت مرد است در دفعه سوم طوری زمین بگذارند که سر او طرف پایین قبر باشد و در دفعه چهارم از طرف سر وارد قبر نمایند و اگر زن است در دفعه سوم طرف قبله قبر بگذارند و به پهنا وارد قبر کنند و در موقع وارد کردن جنازه پارچه ای روی قبر بگیرند.
3 - جنازه را به آرامی از تابوت بگیرند و وارد قبر کنند.
4 - بعد از آن که میت را در لحد گذاشتند، گره های کفن را باز کنند و صورت میت را روی خاک بگذارند و بالشی از خاک زیر سر او بسازند و پشت میت خشت خام یا کلوخی بگذارند که میت به پشت بر نگردد.
5 - غیر از خویشان میت، کسانی که حاضرند با پشت دست خاک بر قبر بریزند و بگویند: انا الله و انا الیه راجعون.
6 - دو چوب تر همراه میت در قبر بگذارند و بهتر آن است که از چوب نخل باشد و یکی را در سمت راست و دیگری را سمت چپ وی بگذارند.
7 - دعاهایی که برای دفن میت وارد شده است بخوانند و عقاید حقه را نیز به وی تلقین کنند(1205).

احکام شهید(1206)

1 - کسی که به امر معصوم (علیه السلام) یا نایب او به جبه جهاد برود و در میان نبرد کشته شود شهید است و غسل و حنوط و کفن از او ساقط است، بلکه با لباس خودش دفن می شود(1207).
2 - این حکم اختصاص به شهیدی دارد که در معرکه جان داده باشد، ولی اگر در میدان نبرد مجروح شود و پشت جبهه به شهادت برسد، غسل و حنوط و کفن از او ساقط نیست(1208).
3 - اگر شهید، لباس بر تن نداشته باشد، باید او را کفن کنند(1209).