فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

درس (66) احکام اموات (2)

کیفیت دفن میت

1 - میت را طوری دفن کنند که بوی او بیرون نیاید، درندگان هم نتوانند بدنش را بیرون آورند.
2 - میت را باید در قبر به پهلوی راست، رو به قبله بخوابانند.
3 - اگر دفن میت، در زمین ممکن نباشد، می توانند به جای دفن، او را در بنا یا تابوت بگذارند.
4 - اگر کسی در کشتی بمیرد، چنانچه جسد او فاسد نمی شود و بودن او در کشتی مانعی ندارد، باید صبر کنند تا به خشکی برسند و او را در زمین دفن کنند، وگرنه باید در کشتی غسلش دهند و حنوط و کفن کنند و پس از نماز بر او، چیز سنگینی به پایش ببندند و او را به دریا بیندازند، یا او را در خمره بگذارند درش را ببندند و به دریا بیندازند و اگر ممکن است باید او را در جایی رها کنند که فوراء طعمه حیوانات نشود.
5 - اگر کسی در چاه بمیرد و بیرون آوردنش ممکن نباشد، باید در چاه را ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند. و اگر چاه از خود او نیست، صاحبت چاه را راضی کنند(1202).

مکانهایی که دفن میت جایز نیست:

دفن مسلمان در قبرستان کفار و دفن کافر در قبرستان مسلمان.
دفن مسلمان در جایی که بی احترامی به او باشد؛ مثلاً در محل زباله و خاکروبه.
در مکان غصبی.
در مسجد و مکانی که برای غیر دفن وقف شده است.
در قبر مرده دیگری که سبب نبش قبر شود(1203).