فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

احکام و آداب نماز میت

1 - در نماز میت، باید تکبیرها و دعاها را طوری پشت سر هم بخوانند که نماز از سورت خود خارج نشود(1195).
2 - نماز میت به جماعت نیز صحیح است ولی امام و ماموم هر دو باید تکبیرها و دعاها را بخوانند(1196).
3 - کسی که نماز بر میت می خواند، لازم نیست با وضو یا غسل یا تیمم باشد و بدن و لباسش پاک و مباح باشد، گرچه احتیاط مستحب آن است که تمام چیزهایی را که در نمازهای دیگر لازم است، رعایت کند(1197).
4 - اگر میت وصیت کرده باشد که شخص معینی بر او نماز بخواند، احتیاط واجب آن است که آن شخص از ولی میت اجازه بگیرد و بنابر احتیاط واجب بر ولی هم واجب است که اجازه بدهد(1198).
5 - اگر بخواهند بر چند میت نماز بخوانند بهتر آن است که جدا جدا خوانده شود، هر چند خواندن یک نماز بر چند جنازه نیز مانع ندارد(1199).

مستحبات نماز میت

1 - کسی که نماز بر میت می خواند با طهارت باشد.
2 - اگر میت مرد است، امام جماعت یا کسی که فرادا بر او نماز می خواند، مقابل وسط قامت او بایستند اگر میت زن است، مقابل سینه اش بایستد.
3 - پابرهنه نماز بخواند.
4 - برای هر تکبیر دستها را بلند کند.
5 - فاصله او با میت به قدری کم باشد که اگر باد لباسش را حرکت دهد به جنازه برسد.
6 - نماز را به جماعت بخوانند.
7 - امام جماعت، تکبیر و دعاها را بلند و مامومین آهسته بخوانند.
8 - ماموم پشت سر امام بایستد نه در ردیف امام جماعت، هر چند ماموم یک نفر باشد.
9 - نماز گزار برای میت و مومنان زیاد دعا کند.
10 - پیش از نماز سه مرتبه بگوید الصلاه.
11 - نماز را در جایی بخوانند که مردم برای نماز میت بیشتر به آنجا می روند.
12 - زن حایض اگر در نماز جماعت میت شرکت کرده، در صفی تنها بایستد(1200).
خواندن نماز میت در مساجد مکروه است، بجز مسجد الحرام(1201).

پرسش

1 - نسبت به محتضر و میت چه کارهایی واجب است؟
2 - غسل دادن میت چه کسانی واجب نیست و چه کسانی حرام است؟
3 - با مراجعه به کتب مفصل فقهی بفرمایید، اگر عضوی از بدن انسان قطع شود، آیا غسل و کفن و نماز و دفن آن واجب است؟
4 - چه کسی را باید یک بار با آب سدر و دوبار با آب خالص غسل داد؟
5 - در چه مواردی مرد می تواند زنی را غسل دهد؟
6 - چه کسانی را نباید حنوط کرد؟
7 - آیا می توان بر یک میت، چند نماز و بر چند میت یک نماز خواند؟