فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

حنوط

1 - بعد از غسل، واجب است میت را حنوط کنند؛ یعنی به پیشانی و کف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهای او کافور بمالند.
2 - مستحب است سر بینی میت هم کافور بمالند.
3 - کافور باید ساییده و تازه باشد و اگر بواسطه کهنه بودن عطر آن از بین رفته باشد کافی نیست(1189).
4 - بهتر آن است که میت زا پیش از کفن کردن حنوط نمایند، اگر چه در بین کفن کردن و بعد از آن هم مانعی ندارد(1190).
کفن میت

مقدار لازم در کفن میت:

1 - لنگ، که باید از ناف تا زانو، اطراف بدن را بپوشاند و بهتر آن است که از سینه تا روی پا برسد.
2 - پیراهن، بنابر احتیاط واجب باید از سر شانه تا نصف ساق پا، تمام بدن را بپوشاند.
3 - سر تا سری، باید درازی به قدری باشد که بستن دو سر آن - از طرف سر و پای میت - ممکن باشد و پهنای آن باید به اندازه ای باشد که یک طرف آن روی طرف دیگر بیاید(1191).

شرایط کفن میت

بنابر احتیاط واجب به قدری نازک نباشد که بدن میت از زیر آن پیدا باشد.
مباح باشد، حتی اگر چیز مباحی هم پیدا نشود، کفن کردن میت با چیز غصبی جایز نیست.
پاک باشد.
از پوست مردار نباشد.
از اجزای حیوان حرام گوشت نباشد.
پارچه ابریشمی خالص نباشد.
بنابر احتیاط واجب پارچه طلاباف نیز نباشد(1192).
تمام شرایطی که گفته شد - جز مباح بودن کفن، مربوط به حال اختیار است و در حال ناچاری اشکال ندارد، مگر کفن غصبی که در حال اضطرار نیز جایز نمی باشد(1193).