فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

مکروهات:

تنها گذاشتن او
گذاشتن چیز سنگین بر شکم او
بودن جنب و زن حایض نزد او
زیاد حرف زدن نزد او
گریه کردن نزد او
تنها گذاشتن زنها نزد او(1171).

مستحبات پس از مرگ

دهان و چشمان میت را بر هم بگذارند که باز نماند.
چانه او را ببندند.
دست و پای او را دراز کنند.
پارچه ای روی او بیندازند.
اگر در شب فوت کرده، در محل فوت او چراغ روشن کنند.
برای تشییع جنازه او مومنین را خبر کنند.
در دفن او عجله کنند، ولی اگر یقین به مردن او ندارند، باید صبر کنند تا معلوم شود و نیز اگر میت حامله باشد و بچه در شکم او زنده باشد، باید به قدری دفن را تاخیر اندازند که پهلوی چپ را بشکافند و طفل را بیرون آورند و پهلو را بدوزند(1172).

واجبات پس از مرگ

غسل دادن.
حنوط کردن.
کفن کردن.
نماز خواندن بر او.
دفن(1173).