فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

مستحبات:

شهادتین و اقرار به دوازده امام (علیهم السلام) و سایر عقاید حقه را بر او بخوانند به طوری که بفهمد.
تکرار آنچه که گفته شد تا وقت مرگ.
کسی که سخت جان می دهد، اگر ناراحت نمی شود او را به جایی که نماز می خوانده ببرند.
برای راحت شدن وی، بر بالین او سوره یس، صافات، احزاب، آیه الکرسی، آیه 54 سوره اعراف ان ربکم الله... و سه آیه آخر سوره بقره و هر چه از قرآن ممکن است بخوانند.
دعاهایی که وارد شده است بر او بخوانند.

مکروهات:

تنها گذاشتن او
گذاشتن چیز سنگین بر شکم او
بودن جنب و زن حایض نزد او
زیاد حرف زدن نزد او
گریه کردن نزد او
تنها گذاشتن زنها نزد او(1171).

مستحبات پس از مرگ

دهان و چشمان میت را بر هم بگذارند که باز نماند.
چانه او را ببندند.
دست و پای او را دراز کنند.
پارچه ای روی او بیندازند.
اگر در شب فوت کرده، در محل فوت او چراغ روشن کنند.
برای تشییع جنازه او مومنین را خبر کنند.
در دفن او عجله کنند، ولی اگر یقین به مردن او ندارند، باید صبر کنند تا معلوم شود و نیز اگر میت حامله باشد و بچه در شکم او زنده باشد، باید به قدری دفن را تاخیر اندازند که پهلوی چپ را بشکافند و طفل را بیرون آورند و پهلو را بدوزند(1172).