فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

وظیفه دیگران نسبت به محتضر:

واجب است: او را به پشت طوری بخوابانند که کف پاهای او به طرف قبله باشد.

مستحبات:

شهادتین و اقرار به دوازده امام (علیهم السلام) و سایر عقاید حقه را بر او بخوانند به طوری که بفهمد.
تکرار آنچه که گفته شد تا وقت مرگ.
کسی که سخت جان می دهد، اگر ناراحت نمی شود او را به جایی که نماز می خوانده ببرند.
برای راحت شدن وی، بر بالین او سوره یس، صافات، احزاب، آیه الکرسی، آیه 54 سوره اعراف ان ربکم الله... و سه آیه آخر سوره بقره و هر چه از قرآن ممکن است بخوانند.
دعاهایی که وارد شده است بر او بخوانند.

مکروهات:

تنها گذاشتن او
گذاشتن چیز سنگین بر شکم او
بودن جنب و زن حایض نزد او
زیاد حرف زدن نزد او
گریه کردن نزد او
تنها گذاشتن زنها نزد او(1171).