فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

درس (65) احکام اموات(1170)

احکام محتضر

محتضر کسی است که در حال جان دادن می باشد.

وظیفه دیگران نسبت به محتضر:

واجب است: او را به پشت طوری بخوابانند که کف پاهای او به طرف قبله باشد.