فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - وقف میوه های باغ صحیح است یا نه، چرا؟
2 - برای دو قسم وقف، هر کدام سه مثال بزنید.
3 - شخصی باغی را برای پس از مرگ خود وقف می کند، آیا صحیح است، چرا؟
4 - در وقف عام متولی آن چه کسی است؟
5 - در بازسازی یک مسجد، جای حیاط با شبستان تغییر می کند، این مساله چه حکمی دارد؟
6 - اگر چیزی را وقف امام رضا (علیه السلام) کند، چگونه باید صرف شود؟
7 - دانشجویی که هنوز ازدواج نکرده و چیزی جز مقداری کتاب ندارد، در وصیتنامه او آمده است کتابهایم را به کتابخانه دانشگاه بدهید، حال پس از مرگ او تکلیف چیست؟

درس (65) احکام اموات(1170)

احکام محتضر

محتضر کسی است که در حال جان دادن می باشد.