فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

وصیت مالی

وصیتی که انسان نسبت به اموالش دارد؛ یعنی مصرفی را برای آن مشخص کرده و یا گفته است که به کسی بدهند، چنانچه بیش از یک بر روی سه کل اموالش نباشد باید مطابق وصیت عمل کند و اگر بیش از یک بر روی سه اموال وی باشد، وصیت او در بیش از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه او، حرفی بزنند یا کاری کنند که معلوم شود عملی شدن وصیت را اجازه داده اند و تنها ارضی بودن آنها کفی نیست. و اگر بعد از مردن او هم اجازه بدهند صحیح است(1169).

پرسش

1 - وقف میوه های باغ صحیح است یا نه، چرا؟
2 - برای دو قسم وقف، هر کدام سه مثال بزنید.
3 - شخصی باغی را برای پس از مرگ خود وقف می کند، آیا صحیح است، چرا؟
4 - در وقف عام متولی آن چه کسی است؟
5 - در بازسازی یک مسجد، جای حیاط با شبستان تغییر می کند، این مساله چه حکمی دارد؟
6 - اگر چیزی را وقف امام رضا (علیه السلام) کند، چگونه باید صرف شود؟
7 - دانشجویی که هنوز ازدواج نکرده و چیزی جز مقداری کتاب ندارد، در وصیتنامه او آمده است کتابهایم را به کتابخانه دانشگاه بدهید، حال پس از مرگ او تکلیف چیست؟

درس (65) احکام اموات(1170)