فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س 1 - زمینی در پیش از بیست سال قبل برای مسجد داده شده و با پول مردم مسجد ساخته شده، آیا صاحب قبلی زمین یا وارث آن می تواند بگوید من راضی نیستم کسی در این مسجد نماز بخواند یا خیر؟
ج - بعد از ساختن مسجد و تحویل به نمازگزاران نمی تواند رجوع کند و رضایت او معتبر نیست(1162).
س 2 - آیا جایز است لوازم مسجد از قبیل کولر، بلندگو و فرش جهت استفاده شخصی فاتحه و عروسی و یا استفاده پیش نماز مسجد از مسجد خارج شود؟
ج - تابع کیفیت وقف است اگر برای استفاده در مسجد وقف شده بیرون بردن از مسجد جایز نیست(1163).
س 3 - ساختن مهدیه و حسینیه در قبرستانی که قسمتی از آن به حالت تعطیل درآمده چه صورتی دارد؟
ج - قبرستان، اگر برای دفن اموات باشد، جایز نیست(1164).
صفحه 378 نیاز به اسکن دارد.
وصیت

تعریف وصیت

وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کاری انجام دهند یا بگوید بعد از مرگش چیزی از اموال او برای کسی باشد، یا برای فرزندان خود قیم (سرپرست) مشخص کند(1165).

چگونگی وصیت

با گفتار؛ یعنی وصیت خود را بگوید.
با نوشته ای که مقصود وصیت کننده را برساند.
با اشاره ای که مقصود را بفهماند(1166).
کسی که انسان به او وصیت می کند وصی نام دارد.
وصی باید مسلمان، عاقل، بالغ و مورد اطمینان باشد، بنابراین انسان نمی تواند فرزند غیر بالغ خود و یا کسی را که به او اطمینان ندارد، وصی خود قرار دهد(1167).