فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

متولی وقف کیست؟

1 - اگر واقف متولی مشخص کرده باشد، همان شخص متولی وقف است.
2 - متولی مشخص نکرده و وقف عام است، حاکم اسلامی یا نماینده او متولی وقف می باشد و در وقف خاص نیز در اموری که به مصلحت وقف و مراعات حل نسلهای بعدی است؛ مثل تعمیر و حفظ اصل آن، اختیار با حاکم اسلامی است. ولی نسبت به بهره ور کردن و اصلاحات جزیی که بهره دهی آن متوقف بر آنها ست، مثل حفر جوی و لایروبی آن و درو کردن محصول، تصمیم با موقوف علیهم است(1160).

فروش مال وقفی

فروش مال وقفی که خاص باشد یا بر عناوین عمومی مانند فقرا وقف شده باشد جایز نیست مگر در این موارد:
به طوری خراب و غیر قابل استفاده شده و تعمیر آن ممکن نباشد.
بر اثر خرابی، استفاده چندانی از آن نشود با فروش آن بتوان مالی تهیه کرد که منافع قبلی آن مال را داشته باشد.
واقف شرط کرده باشد که هنگام ضرورت و نیاز آن را بفروشد که در این صورت نیز فروش مال موقوف مجاز می باشد(1161).

استفتاء

س 1 - زمینی در پیش از بیست سال قبل برای مسجد داده شده و با پول مردم مسجد ساخته شده، آیا صاحب قبلی زمین یا وارث آن می تواند بگوید من راضی نیستم کسی در این مسجد نماز بخواند یا خیر؟
ج - بعد از ساختن مسجد و تحویل به نمازگزاران نمی تواند رجوع کند و رضایت او معتبر نیست(1162).
س 2 - آیا جایز است لوازم مسجد از قبیل کولر، بلندگو و فرش جهت استفاده شخصی فاتحه و عروسی و یا استفاده پیش نماز مسجد از مسجد خارج شود؟
ج - تابع کیفیت وقف است اگر برای استفاده در مسجد وقف شده بیرون بردن از مسجد جایز نیست(1163).
س 3 - ساختن مهدیه و حسینیه در قبرستانی که قسمتی از آن به حالت تعطیل درآمده چه صورتی دارد؟
ج - قبرستان، اگر برای دفن اموات باشد، جایز نیست(1164).
صفحه 378 نیاز به اسکن دارد.
وصیت