فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

4 - سایر شرایط:

صیغه وقف باید با الفاضی باشد که بیانگر اراده وقف باشد.
وقف، دائمی باشد نه موقت.
وقف، قطعی باشد و معلق و مشروط به شرطی نباشد.
وقف، برای دیگران باشد نه برای خودش(1155).

احکام وقف

1 - کسی که زمین یا ساختمانی را وقف مسجد، پل، راه و مانند آن بنماید و در اختیار مردم بگذارد. و مردم از آن استفاده کنند؛ مثلاً عده ای در آن مسجد نماز بخوانند یا از آن پل یا راه عبور کنند، کافی است و جزو اموال موقوف به حساب می آید(1156).
2 - واقف باید مال وقف شده را به متولی وقف یا حاکم اسلامی تحویل دهد و اگر قبل از تحویل بمیرد، وقف باطل می شود و آن مال نیز به وارث می رسد(1157).
3 - پس از آن که مالی را وقف کرد واقف نمی تواند عنوان آن را تغییر دهد؛ مثلاً وقف برای حسینیه را به وقف برای مسجد تغییر دهد(1158).
4 - واقف می تواند، خود یا شخص دیگری را ضمن وقف نامه متولی قرار دهد، یا حق برکناری متولی را برای خودش شرط کند(1159).

متولی وقف کیست؟

1 - اگر واقف متولی مشخص کرده باشد، همان شخص متولی وقف است.
2 - متولی مشخص نکرده و وقف عام است، حاکم اسلامی یا نماینده او متولی وقف می باشد و در وقف خاص نیز در اموری که به مصلحت وقف و مراعات حل نسلهای بعدی است؛ مثل تعمیر و حفظ اصل آن، اختیار با حاکم اسلامی است. ولی نسبت به بهره ور کردن و اصلاحات جزیی که بهره دهی آن متوقف بر آنها ست، مثل حفر جوی و لایروبی آن و درو کردن محصول، تصمیم با موقوف علیهم است(1160).