فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

1 - شرایط واقف

بلوغ
عقل
اختیار
ممنوع از تصرف در اموالش نباشد(1151).

2 - شرایط مال موقوف

1 - ملک وقف کننده باشد.
2 - عین دارای منفعت حلال باشد.
3 - با استفاده از منابع آن، اصل مال باقی و قابل تقسیم باشد(1152).

3 - شرایط موقوف علیه (1153)

1 - معین باشد.
2 - اگر وقف خاص است در هنگام وقف موجود باشد.
3 - اگر وقف عام است در هنگام وقف امکان موجود شدن آنها باشد(1154).