فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - همسر شایسته نسبت به شوهر خود چگونه است؟
2 - در ازدواج غیر دائم، جدایی زن و شوهر و چگونه حاصل می شود؟
3 - فرق طلاق رجعی و بائن چیست؟
4 - طلاق مبارات را توضیح دهید.
5 - مدت عده طلاق نسبت به زنی که خون حیض نمی بیند چه مدت است؟
6 - مدت عده وفات چقدر است؟

درس (64) وقف، وصیت

تعریف وقف

وقف، سلب کردن ملکیت خود از مال، و عمومی کردن منفعت آن است(1149).