فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

چند مساله:

1 - زنی که در عده وفات است این کارها بر او حرام است:
ازدواج (چه دائم و چه موقت)
پوشیدن لباسهای رنگارنگ
سرمه کشیدن و هر کاری که زینت حساب شود(1146).
2 - ابتدای عده وفات از موقعی است که زن از مرگ شوهر خود مطلع می شود(1147).
3 - زنی که شوهرش گم شده، اگر بخواهد به دیگری شوهر کند، باید نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل کند(1148).

پرسش

1 - همسر شایسته نسبت به شوهر خود چگونه است؟
2 - در ازدواج غیر دائم، جدایی زن و شوهر و چگونه حاصل می شود؟
3 - فرق طلاق رجعی و بائن چیست؟
4 - طلاق مبارات را توضیح دهید.
5 - مدت عده طلاق نسبت به زنی که خون حیض نمی بیند چه مدت است؟
6 - مدت عده وفات چقدر است؟

درس (64) وقف، وصیت