فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

عده وفات

چون عده طلاق به تناسب بحث مطرح شد، بجاست عده زنی که شوهرش از دنیا رفته نیز در اینجا آورده شود.

مدت عده وفات

آبستن نیست - چهار ماه و ده روز.
آبستن است - تا موقع زاییدن، ولی اگر وضع حمل، قبل از چهار ماه و ده روز اتفاق افتاد، باید تا چهارده روز پس از وفات شوهر صبر کند(1145).

چند مساله:

1 - زنی که در عده وفات است این کارها بر او حرام است:
ازدواج (چه دائم و چه موقت)
پوشیدن لباسهای رنگارنگ
سرمه کشیدن و هر کاری که زینت حساب شود(1146).
2 - ابتدای عده وفات از موقعی است که زن از مرگ شوهر خود مطلع می شود(1147).
3 - زنی که شوهرش گم شده، اگر بخواهد به دیگری شوهر کند، باید نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل کند(1148).