فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

مدت عده

الف - اگر زن حامله است تا به دنیا آمدن یا سقط شدن کودک باید صبر کند، پس اگر یک ساعت پس از طلاق، بچه به دنیا بیاید، عده تمام می شود.
بو - اگر حامله نیست ولی حیض می بیند تا ابتدای حیض سوم باید عده نگه دارد، یعنی پس از آن که دوبار حیض دید و پاک شد، همین که حیض سوم را ببیند، عده او تمام می شود.
ج - و اگر حامله نیست و یائسه هم نیست ولی خون حیض نمی بیند، باید تا سه ماه صبر کند(1144).

عده وفات

چون عده طلاق به تناسب بحث مطرح شد، بجاست عده زنی که شوهرش از دنیا رفته نیز در اینجا آورده شود.

مدت عده وفات

آبستن نیست - چهار ماه و ده روز.
آبستن است - تا موقع زاییدن، ولی اگر وضع حمل، قبل از چهار ماه و ده روز اتفاق افتاد، باید تا چهارده روز پس از وفات شوهر صبر کند(1145).