فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

اقسام طلاق

طلاق بر دو نوع است: رجعی و بائن.
طلاق رجعی، آن است که بعد از طلاق تا مدت معینی که زن در عده است مرد می تواند به او رجوع کند؛ یعنی بدون خواندن عقد مجدد او را به همسری قبول کند.
طلاق بائن، آن است که بعد از طلاق، مرد حق ندارد به زن خود رجوع کند.
در شش صورت اگر زنی را طلاق دهند، بائن است:
1 - زنی که نه سالش تمام نشده باشد.
2 - زنی که یائسه باشد.
3 - زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد.
4 - زنی که او را سه مرتبه طلاق داده باشند.
5 - زنی که به ادامه زندگی با شوهر مایل نیست و با بخشیدن مهر خود یا مال دیگری به شوهرش از او تقاضای طلاق می کند که به این طلاق خلع گفته می شود.
6 - زنی که به سبب بی میلی هر دو به ادامه همسری طلاق داده می شود و زن مالی به مرد بدهد که او را طلاق بدهد، به این طلاق مبارات گفته می شود(1143).

عده طلاق

عده مدت زمانی است که زن، پس از جدایی از همسر خود، نمی تواند شوهر کند.
زنی که طلاق داده شده اگر دارای شرایطی که خواهد آمد باشد، نگهداشتن عده بر او واجب است:
نه سالش تمام شده باشد.
یائسه نباشد.
شوهرش با او آمیزش کرده باشد.

مدت عده

الف - اگر زن حامله است تا به دنیا آمدن یا سقط شدن کودک باید صبر کند، پس اگر یک ساعت پس از طلاق، بچه به دنیا بیاید، عده تمام می شود.
بو - اگر حامله نیست ولی حیض می بیند تا ابتدای حیض سوم باید عده نگه دارد، یعنی پس از آن که دوبار حیض دید و پاک شد، همین که حیض سوم را ببیند، عده او تمام می شود.
ج - و اگر حامله نیست و یائسه هم نیست ولی خون حیض نمی بیند، باید تا سه ماه صبر کند(1144).