فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

عقد ازدواج

1 - در ازدواج باید صیغه مخصوص آن خوانده شود (1136) و تنها راضی بودن دختر و پسر و علاقه داشتن کافی نیست، بنابراین، خواستگاری تا زمانی که صیغه ازدواج خوانده نشده، سبب محرم شدن نیست و با سایر زنان نامحرم تفاوتی ندارد(1137).
2 - اگر عقد ازدواج، یک حرف آن غلط خوانده شود که معنای آن عوض شود، عقد باطل است(1138).

عقیقه

1 - عقیقه، گوسفند یا حیوان دیگری است که روزهای نخست تولد نوزاد، برای او قربانی می کنند.
2 - مستحب است برای نوزاد پسر، حیوان نر و برای نوزاد دختر، حیوان ماده عقیقه کنند.
3 - مستحب است عقیقه را روز هفتم انجام دهند و اگر از روز هفتم تاخیر افتاده، همچنان مستحب است، حتی اگر فرزند بالغ شد، مستحب است که بای خودش عقیقه کند.
4 - حیوانهای که می توان عقیقه کرد:
گوسفند.
گاو.
شتر.
همان حیوانهایی که می توان در حج قربانی کرد و همانها که از متعلقات زکات است.
5 - صدقه دادن پول حیوان به جای عقیقه کافی نیست و جای آن را نمی گیرد.
6 - مستحب است، پا و ران عقیقه را به ماما بدهند(1139).
7 - در عقیقه مخیرند بین اینکه گوشت خام یا پخته شده را تقسیم کنند، یا بپزند و عده ای از مومنین - حداقل ده نفی - را دعوت کنند(1140).

طلاق

طلاق در لغت به معنای آزاد کردن و در اصطلاح فقهی به معنای جدایی زن و شوهر از یکدیگر، با شرایط آن می باشد.
اسلام برای ازدواج، برقراری بنیان خانواده و دوام آن اهمیت بسیار زیادی قایل شده است و برای آن که از طلاقهای بی مورد جلوگیری شود، سفارشهای بسیاری درباره دقت در انتخاب همسر در آغاز و خوشرفتاری زن و شوهر در طول زندگی کرده است. و بعد از آن مراحل، اگر بر اثر برخی موانع و مشکلات چاره ای جز اجرای طلاق نبود، شرایط سنگینی قرار داده است، تا حتی المقدور، طلاق کمتر واقع شود و کانون گرم خانواده، با اندک کدورت و ناراحتی به هم نخورد.