فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

همسر شایسته

سزاوار است که انسان به صفات کسی که می خواهد با او ازدواج کند توجه داشته باشد و تنها به زیبایی و مال اکتفا نشود.
برخی از صفات همسر شایسته از نظر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) عبارتند از:
با محبت باشد.
عفیف و پاکدامن باشد.
در میان خانواده خود عزیز باشد.
نسبت به شوهرش متواضع باشد.
تنها برای شوهر خود زینت و آرایش کند.
از شوهر خود اطاعت کند(1134).

همسر ناشایسته

برخی از صفات همسر ناشایسته در روایت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین آمده است:
در میان خانواده خود خوار باشد.
حسود و کینه توز.
بی تقوا.
برای دیگران آرایش کند.
از شوهر اطاعت نکند(1135).

عقد ازدواج

1 - در ازدواج باید صیغه مخصوص آن خوانده شود (1136) و تنها راضی بودن دختر و پسر و علاقه داشتن کافی نیست، بنابراین، خواستگاری تا زمانی که صیغه ازدواج خوانده نشده، سبب محرم شدن نیست و با سایر زنان نامحرم تفاوتی ندارد(1137).
2 - اگر عقد ازدواج، یک حرف آن غلط خوانده شود که معنای آن عوض شود، عقد باطل است(1138).