فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س - در حال نگاه کردن به فیلمهای تلویزیونی که گاهی زنهای بی حجاب نیز دارد و گوش دادن به صدای تاری که نواخته می شود، چه صورت دارد؟
ج - نظر به فیلم اجنبیه که صاحبش را نمی شناسد و ریبه و فساد در آن نیست اشکال ندارد و موسیقی مطرب، حرام است و صداهای مشکوک اشکال ندارد(1128).

پوشش

1 - بر زن واجب است تمام بدن خود بجز صورت و دستها را از نامحرم بپوشاند(1129).
2 - اگر زن بفهمد که زنی یا مرد محرمی (بجز همسر) با قصد لذت به او نگاه می کند، باید تمام بدن را از او بپوشاند(1130).
3 - زن باید عورتین خود را از تمام افراد بجز همسر بپوشاند(1131).
4 - بچه غیر ممیز از احکامی که در باب نگاه کردن و پوشش بیان شد، خارج است، ولی احتیاط واجب آن است که زن بدن و موی خود را از پسری که هم بالغ نشده ولی خوب و بد را می فهمد و به حدی رسیده که مورد نظر شهوانی است بپوشاند(1132).

پرسش

1 - ایا امکان دارد دو نفر نسباً و سببا با هم محرم باشند؟ چرا؟
2 - تمام افرادی که ممکن است به یک پسر محرم باشند چه کسانی هستند؟
3 - شخصی دو پسر و یک دختر شیرخوار دارد، دخترش از مادری که دارای دو دختر و یک پسر شیرخوار است شیر می خورد، آیا برادران آن دختر با خواهران آن پسر و همچنین مادر او محرم هستند یا نه؟
4 - خانواده ای پسر بچه چهار ساله ای را از پرورشگاه تحویل گرفته اند، چگونه می تواند مادر خوانده اش محرم شود؟
5 - این افراد محرمند یا نه؟
مادر بزرگ همسر، خواهر زن، خاله و عمه همسر، زن برادر، زن پدر، مادر زن پدر.
6 - مراجعه زن به پزشک مرد چه حکمی دارد؟
7 - نگاه کردن دختران به سر و صورت استاد مرد چه حکمی دارد؟
8 - آیا ممکن است زن پدر کسی، مادر زن او هم باشد؟