فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

حکم کلی

تمام مواردی که نگاه کردن حرام می باشد، لمس کردن آن نیز حرام است. پس زن و مرد نامحرم نمی توانند حتی صورت و دستهای یکدیگر را لمس کنند(1126).
زن و مرد نامحرم نمی توانند به هم دست بدهند (مصافحه کنند) مگر از زیر لباس، که در آن صورت هم نباید دست یکدیگر را بفشرند(1127).

استفتاء

س - در حال نگاه کردن به فیلمهای تلویزیونی که گاهی زنهای بی حجاب نیز دارد و گوش دادن به صدای تاری که نواخته می شود، چه صورت دارد؟
ج - نظر به فیلم اجنبیه که صاحبش را نمی شناسد و ریبه و فساد در آن نیست اشکال ندارد و موسیقی مطرب، حرام است و صداهای مشکوک اشکال ندارد(1128).

پوشش

1 - بر زن واجب است تمام بدن خود بجز صورت و دستها را از نامحرم بپوشاند(1129).
2 - اگر زن بفهمد که زنی یا مرد محرمی (بجز همسر) با قصد لذت به او نگاه می کند، باید تمام بدن را از او بپوشاند(1130).
3 - زن باید عورتین خود را از تمام افراد بجز همسر بپوشاند(1131).
4 - بچه غیر ممیز از احکامی که در باب نگاه کردن و پوشش بیان شد، خارج است، ولی احتیاط واجب آن است که زن بدن و موی خود را از پسری که هم بالغ نشده ولی خوب و بد را می فهمد و به حدی رسیده که مورد نظر شهوانی است بپوشاند(1132).