فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

حکم کلی

ازدواج با تمام افرادی که محرم انسان هستند - چه به نسب یا ازدواج یا شیر خوردن - حرام است(1120).

احکام نگاه کردن

1 - زن و شوهر به تمام بدن یکدیگر می توانند نگاه کنند، هر چند برای لذت بردن باشد(1121).
2 بجز زن و شوهر، نگاه کردن هر فرد انسانی به فرد دیگر، اگر برای لذت بردن باشد حرام است، خواه همجنس باشد مانند نگاه مرد به مرد دیگر و یا غیر همجنس مانند نگه مرد به زن، و خواه از محارم باشد و یا غیر محارم و به هر جای بدن باشد همین حکم را دارد(1122).
صفحه 364 نیاز به اسکن دارد.
3 - مرد برای معالجه زن نامحرم و زن برای معالجه مرد نامحرم، در صورتی که زنی نباشد و ناچار باشد او را نگاه کند و دست به بدن او بزند اشکال ندارد، ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند نباید دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند نباید او را نگاه کند(1123).
4 - اگر انسان بدون قصد لذت، به صورت و دستهای زنهای اهل کتب مثل زنهای یهود و نصارا نگاه کند، در صورتی که نترسد به حرام بیافتند، اشکال ندارد(1124).
5 - مردی که تصمیم دارد با زنی ازدواج کند می تواند به او نگاه کند به شرط آن که:
با قصد لذت نگاه نکند و هدف او ازدواج باشد.
احتمال توافق ازدواج را بدهد.
زنی باشد که اکنون بتواند با او ازدواج کند؛ مثلاً شوهر دار یا در عده نباشد.
با نگاه کردن شناختش نسبت به وی افزوده شود.
با شرایطی که گذشت، مرد می تواند به تمام بدن زن مورد خواستگاری (بجز عورت) نگاه کند، گرچه احتیاط مستحب آن است که به مو و نقاط زیبای زن نگاه نکند و همچنین مستحب است که پشت لباس نازک نگاه کند(1125).

حکم کلی

تمام مواردی که نگاه کردن حرام می باشد، لمس کردن آن نیز حرام است. پس زن و مرد نامحرم نمی توانند حتی صورت و دستهای یکدیگر را لمس کنند(1126).
زن و مرد نامحرم نمی توانند به هم دست بدهند (مصافحه کنند) مگر از زیر لباس، که در آن صورت هم نباید دست یکدیگر را بفشرند(1127).