فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

محارم رضاعی

اگر کودکی با شرایطی که خواهد آمد، از زنی شیر بخورد، موجب محرمیت برخی افراد می شود.

شرایط شیر دادن که سبب محرمیت می شود:

کودک، شیر زن زنده را بخورد (اگر از پستان زن مرده بنوشد فایده ندارد).
شیر آن زن از حرام نباشد (شیر مادری که از زنا حامله شده فایده ندارد).
کودک، شیر را از پستان بمکد (اگر بدوشند و به او بدهند فایده ندارد).
شیر خالص باشد (با چیزی مخلوط نکرده باشند).
دو سال بچه تمام نشده باشد (یعنی 24 ماه قمری).
شیر از یک شوهر باشد (زنی که از شیر خود کودکی را شیر دهد، بعد شوهر دیگری اختیار کند و از آن شیر هم کودک دیگری را شیر دهد، آن دو کودک با یکدیگر محرم نمی شوند.
کودک، به سبب بیماری شیر را قی نکند.
حداقل یک شبانه روز شیر سیر بخورد و در بین آن، غذا یا شیر زن دیگری را نخورد، یا 15 مرتبه شیر خورد و در بین 15 مرتبه شیر زن دیگری را نخورد. یا مقداری شیر بخورد که باعث رویش گوشت و محکم شدن استخوان کودک شود(1118).

با شرایطی که گذشت اگر کودک از زنی شیر بخورد با این افراد محرم می شود:

1 - زنی که به او شیر داده.
2 - شوهر زنی که کودک را شیر داده و شیر از اوست.
3 - پدر و مادر زنی که شیر داده و جد و جده او.
4 - فرزندان زن شیردهنده.
5 - نوه های آن زن.
6 - خواهران و برادران آن زن.
7 - عمو و عمه آن زن.
8 - فرزندان شوهر آن زن که شیر از اوست.
9 - دایی و خاله آن زن.
10 - پدر و برادر شوهر آن زن.
11 - خواهر و برادر شوهر آن زن.
12 - عمو و عمه و دایی و خاله شوهر آن زن که شیر از اوست.
افرادی که گفته شد تنها به کودکی که شیر خورده است محرم می شوند، نه با خویشاوندان او، حتی به پدر و برادران وی هم محرم نمی شوند(1119).