فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

محارم سببی

افرادی که به واسطه ازدواج بر پسرها و مردها محرم می شوند عبارتند از:
1 - مادر زن و مادر بزرگ او.
2 - دختر زن، هر چند دختر خودش نباشد. (در صورتی که با آن زن همبستر شده باشد).
3 - زن پدر (نامادری).
4 - زن پسر (عروس)(1115).
افرادی که به واسطه ازدواج بر دخترها و زنها محرم می شوند عبارتند از:
1 - شوهر.
2 - پدر شوهر و پدر بزرگ او.
3 - پسر شوهر، هر چند فرزند خودش نباشد و نوه او.
4 - شوهر مادر (به شرط آن که با هم آمیزش کرده باشند).
5 - شوهر دختر (داماد)(1116).
به جز این افراد و برخی که به سبب شیر خوردن محرم می شوند، دیگر مدها نامحرمند، حتی شوهر خواهر و برادر شوهر(1117).

محارم رضاعی

اگر کودکی با شرایطی که خواهد آمد، از زنی شیر بخورد، موجب محرمیت برخی افراد می شود.

شرایط شیر دادن که سبب محرمیت می شود:

کودک، شیر زن زنده را بخورد (اگر از پستان زن مرده بنوشد فایده ندارد).
شیر آن زن از حرام نباشد (شیر مادری که از زنا حامله شده فایده ندارد).
کودک، شیر را از پستان بمکد (اگر بدوشند و به او بدهند فایده ندارد).
شیر خالص باشد (با چیزی مخلوط نکرده باشند).
دو سال بچه تمام نشده باشد (یعنی 24 ماه قمری).
شیر از یک شوهر باشد (زنی که از شیر خود کودکی را شیر دهد، بعد شوهر دیگری اختیار کند و از آن شیر هم کودک دیگری را شیر دهد، آن دو کودک با یکدیگر محرم نمی شوند.
کودک، به سبب بیماری شیر را قی نکند.
حداقل یک شبانه روز شیر سیر بخورد و در بین آن، غذا یا شیر زن دیگری را نخورد، یا 15 مرتبه شیر خورد و در بین 15 مرتبه شیر زن دیگری را نخورد. یا مقداری شیر بخورد که باعث رویش گوشت و محکم شدن استخوان کودک شود(1118).