فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

افرادی که بر پسرها و مردان محرمند:

1 - مادر و مادر بزرگ.
2 - دختر و دختر فرزند.
3 - خواهر.
4 - خواهر زاده (دختر خواهر).
5 - برادر زاده (دختر برادر).
6 - عمه (عمه خودش و عمه پدر و مادرش).
7 - خاله (خاله خودش و خاله پدر و مادرش).
عمه عمه و خاله خاله در صورتی که عمه و خاله پدر یا مادر نباشند، محرم نیستند؛ مثل این که عمه انسان با پدر وی، فقط از طریق مادر منسوب باشد که در این صورت عمه عمه، عمه پدر نمی باشد(1113).

افرادی که بر دخترهای و زنان محرمند:

1 - پدر و پدر بزرگ.
2 - پسر و پسر فرزند (نوه).
3 - برادر.
4 - خواهر زاده (پسر خواهر).
5 - برادر زاده (پسر برادر).
6 - عمو (عموی خودش و عموی پدر و مادرش).
7 - دایی (دایی خودش و دایی پدر و مادرش)(1114).

محارم سببی

افرادی که به واسطه ازدواج بر پسرها و مردها محرم می شوند عبارتند از:
1 - مادر زن و مادر بزرگ او.
2 - دختر زن، هر چند دختر خودش نباشد. (در صورتی که با آن زن همبستر شده باشد).
3 - زن پدر (نامادری).
4 - زن پسر (عروس)(1115).
افرادی که به واسطه ازدواج بر دخترها و زنها محرم می شوند عبارتند از:
1 - شوهر.
2 - پدر شوهر و پدر بزرگ او.
3 - پسر شوهر، هر چند فرزند خودش نباشد و نوه او.
4 - شوهر مادر (به شرط آن که با هم آمیزش کرده باشند).
5 - شوهر دختر (داماد)(1116).
به جز این افراد و برخی که به سبب شیر خوردن محرم می شوند، دیگر مدها نامحرمند، حتی شوهر خواهر و برادر شوهر(1117).