فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

محرم و نامحرم

محرم کسی است که ازدواج با او حرام است و در نگاه به او محدودیتی که نسبت به سایر افراد هست نمی باشد.
اسباب محرمیت:
1 - نسبت - همزاد بودن
2 - سبب - ازدواج
3 - رضاع - شیر دادن

محارم نسبی

هفت دسته از زنها و مردها به سبب خویشاوندی بر یکدیگر محرمند و نمی توانند با هم ازدواج کنند:

افرادی که بر پسرها و مردان محرمند:

1 - مادر و مادر بزرگ.
2 - دختر و دختر فرزند.
3 - خواهر.
4 - خواهر زاده (دختر خواهر).
5 - برادر زاده (دختر برادر).
6 - عمه (عمه خودش و عمه پدر و مادرش).
7 - خاله (خاله خودش و خاله پدر و مادرش).
عمه عمه و خاله خاله در صورتی که عمه و خاله پدر یا مادر نباشند، محرم نیستند؛ مثل این که عمه انسان با پدر وی، فقط از طریق مادر منسوب باشد که در این صورت عمه عمه، عمه پدر نمی باشد(1113).