فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شکار با سگ شکاری

اگر سگ شکاری، حیوان وحشی حلال گوشتی را شکار کند، پاک بودن و حلال بودن آن حیوان شش شرط دارد:
آن سگ برای شکار تربیت شده باشد، به طوری که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند برود و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند، بایستد.
صاحبش آن را برای شکار بفرستد و اگر از پیش خود حیوانی را شکار کند، خوردن آن حیوان حرام است.
کسی که سگ را برای شکار می فرستد، مسلمان باشد.
وقت فرستادن، نام خدا را ببرد.
شکار به واسطه خمی که از دندان سگ پیدا کرده بمیرد، پس اگر سگ شکار را خفه کند، یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد، حلال نیست.
کسی که سگ را فرستاده، وقتی برسد که حیوان مرده باشد، یا اگر زنده است به اندازه سر بریدن آن وقت نباشد، ولی اگر وقت باشد و حیوان را سر نبرد تا بمیرد، حلال نیست(1109).

صید ماهی

1 - اگر ماهی فلس دارد را زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، پاک و خوردن آن حلال است اما اگر در آب بمیرد، چون خود جهنده ندارد، پاک است ولی خوردن آن حرام است(1110).
2 - کسی که ماهی را صید می کند لازم نیست مسلمان باشد و در موقع گرفتن، نام خدا را ببرد، ولی مسلمانی که از آن ماهی استفاده می کند، باید بداند که آن را زنده گرفته اند و در خارج آب مرده است(1111).
3 - خوردن ماهی زنده اشکال ندارد(1112).

پرسش

1 - در چه صورتی خوردن حرام برای معالجه بیماری جایز است؟
2 - سر بریدن حیوان با چاقوی استیل چه حکمی دارد؟
3 - موارد اتفاق شرایط ذبح حیوان و شکار با سلاح کدام است؟
4 - ماهی هایی که در کشورهای غیر اسلامی صید می شود حلال است یا نه؟
5 - خوردن ماهی زنده چه حکمی دارد؟