فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرایط سر بریدن حیوان و نحر شتر

کسی که سر حیوان را می برد، مسلمان باشد.
با آهن سر حیوان را ببرد، ولی در حال ناچاری با چیز تیز دیگری مانند شیشه و سنگ تیز هم مانع ندارد.
هنگام سر بریدن، قسمت جلوی بدن حیوان رو به قبله باشد.
وقتی که می خواهد سر حیوان را ببرد یا کارد به گلویش بگذارد، به نیت سر بریدن، نام خدا را ببرد و همین قدر که بگوید بسم الله کافی است.
حیوان بعد از سر بریدن حرکتی بکند که معلوم شود زنده بوده است(1106).

مساله: سر بریدن حیوان با غیر فلز و حتی فلزی که آهن نیست یا آهن بودن آن مشکوک است صحیح

نمی باشد(1107).

شکار با اسلحه

اگر حیوان حلال گوشت وحشی را با سلاح شکار کنند، با پنج شرط حلال و بدنش پاک است:
سلاح شکار، مانند کارد و شمشیر برنده باشد، یا مثل نیزه و تیر، تیز باشد که بدن حیوان را پاره کند.
سلاح را برای شکار کردن به کار ببرد، پس اگر جایی را نشان کند و بطور اتفاقی حیوانی را بکشد، آن حیوان، پاک و حلال نیست.
در وقت به کار بردن سلاح، نان خدا را ببرد.
وقتی به حیوان برسد که مرده باشد، یا اگر زنده است، به مقدار سر بریدن آن وقت نباشد، ولی چنانچه به مقدار سر بریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حرام است.
کسی که شکار می کند باید مسلمان یا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را بفهمد و اگر کافر با کسی که اظهار دشمنی با اهل بیت پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می کند حیوانی را شکار نماید آن شکار حلال نیست(1108).