فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

دستور ذبح حیوان

دستور سر بریدن حیوان (بجز شتر) آن است که چهار رگ بزرگ گردن آن را از پایین برآمدگی زیر گلو به طور کامل ببرند و اگر آنها را بشکافند کافی نیست(1104).

دستور کشتن شتر

برای کشتن شتر، باید کارد یا چیز دیگری را که از آهن برنده باشد، در گودی بین گردن و سینه اش فرو کنند. پس اگر مانند گوسفند آن را سر ببرند حرام و نجس است(1105).

شرایط سر بریدن حیوان و نحر شتر

کسی که سر حیوان را می برد، مسلمان باشد.
با آهن سر حیوان را ببرد، ولی در حال ناچاری با چیز تیز دیگری مانند شیشه و سنگ تیز هم مانع ندارد.
هنگام سر بریدن، قسمت جلوی بدن حیوان رو به قبله باشد.
وقتی که می خواهد سر حیوان را ببرد یا کارد به گلویش بگذارد، به نیت سر بریدن، نام خدا را ببرد و همین قدر که بگوید بسم الله کافی است.
حیوان بعد از سر بریدن حرکتی بکند که معلوم شود زنده بوده است(1106).