فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

مکروهات

1 - زیاد آشامیدن.
2 - آشامیدن آب بعد از غذای چرب.
3 - با دست چپ آب نوشیدن.
4 - در شب، ایستاده آب نوشیدن(1102).

ذبح و شکار حیوانات

اگر حیوان حلال گوشت را به دستوری که بعداً گفته می شود سر ببرند، چه وحشی باشد چه اهلی، بعد از جان دادن گوشت آن حلال و بدنش پاک است(1103).

دستور ذبح حیوان

دستور سر بریدن حیوان (بجز شتر) آن است که چهار رگ بزرگ گردن آن را از پایین برآمدگی زیر گلو به طور کامل ببرند و اگر آنها را بشکافند کافی نیست(1104).