فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

آداب آب نوشیدن

مستحبات:

1 - در روز، ایستاده آب بخورد.
2 - پیش از آشامیدن آب بسم الله و بعد از آن الحمد لله بگوید.
3 - به سه نفس آب بیاشامد.
4 - پس از آشامیدن آب، حضرت امام حسین - علیه السلام - و خاندان و یاران او را یاد و قاتلان ایشان را لعن کند(1101).

مکروهات

1 - زیاد آشامیدن.
2 - آشامیدن آب بعد از غذای چرب.
3 - با دست چپ آب نوشیدن.
4 - در شب، ایستاده آب نوشیدن(1102).