فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

آداب غذا خوردن

مستحبات

1 - دستها را قبل از غذا و پس از آن بشوید.
2 - در اول غذا بسم الله و در پایان الحمد لله بگوید.
3 - با دست راست غذا بخورد.
4 - لقمه را کوچک بردارد.
5 - غذا را خوب بجود.
6 - میوه را پیش از خوردن با آب بشوید.
7 - اگر چند نفر سر سفره نشسته اند هر کسی از غذای جلوی خودش بخورد.
8 - میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند و بعد از همه دست بکشد(1099).

مکروهات

1 - در حال سیری غذا خوردن.
2 - پرخوری (زیاد غذا خوردن).
3 - نگاه کردن به صورت دیگران هنگام غذا خوردن.
4 - خوردن غذای داغ.
5 - فوت کردن به غذایی که می خورد.
6 - پاره کردن نان با کارد.
7 - گذاشتن نان زیر ظرف غذا.
8 - دور انداختن میوه، پیش از آن که کاملاً آن را بخورد(1100).