فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

مساله:

در تمام مواردی که خوردن یا آشامیدن حرام، جایز می شود، باید به مقدار ضرورت اکتفا کند و زیاده بر آن جایز نیست(1098).
برای مطالعه

آداب غذا خوردن

مستحبات

1 - دستها را قبل از غذا و پس از آن بشوید.
2 - در اول غذا بسم الله و در پایان الحمد لله بگوید.
3 - با دست راست غذا بخورد.
4 - لقمه را کوچک بردارد.
5 - غذا را خوب بجود.
6 - میوه را پیش از خوردن با آب بشوید.
7 - اگر چند نفر سر سفره نشسته اند هر کسی از غذای جلوی خودش بخورد.
8 - میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند و بعد از همه دست بکشد(1099).