فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

چند مساله:

1 - خوردن گوشت پرستو و هدهد مکروه است(1079).
2 - تخم مرغ و سایر پرندگان حلال گوشت حلال و تخم پرندگان حرام گوشت حرام است(1080).
3 - ملخ از پرندگان است و حلال گوشت می باشد(1081).

آبزیان

1 - از حیوانهای دریایی، ماهی پولک دار و برخی از پرندگان دریایی حلال گوشت است.
2 - میگو که همان ملخ دریایی و از پرندگان است، حلال گوشت می باشد(1082).

اجزاء حرام حیوانهای حلال گوشت (1083)

خون
فضله (ادرار و مدفوع)
بچه دان
غده که آن را دشول می گویند
تخم که آن را دنبلان می گویند (بجز تخم پرندگان حلال گوشت)
چیزی که در مغز کله است و به شکل نخود می باشد
مغز حرام که در میان تیره پشت است.
پی که در دو طرف تیره پشت است
نری
فرج (شرمگاه)
زهر دان
طحال (سپرز)
مثانه (بول دان)
حدقه چشم
چیزی که در میان سم حیوان است و به آن ذات الاشاجع می گویند(1084)