فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرندگان

این دسته از پرندگان حلال گوشت هستند:
تمام اقسام کبوترها (قمری هم نوعی کبوتر است).
تمام اقسام گنجشکها (بلبل هم نوعی گنجشک است).
مرغ و خروس.
این دسته از پرندگان حرام گوشت هستند:
خفاش.
طاووس.
کلاغ (زاغ هم نوعی کلاغ است).
تمام پرندگانی که چنگال دارند؛ مانند عقاب(1078).

چند مساله:

1 - خوردن گوشت پرستو و هدهد مکروه است(1079).
2 - تخم مرغ و سایر پرندگان حلال گوشت حلال و تخم پرندگان حرام گوشت حرام است(1080).
3 - ملخ از پرندگان است و حلال گوشت می باشد(1081).

آبزیان

1 - از حیوانهای دریایی، ماهی پولک دار و برخی از پرندگان دریایی حلال گوشت است.
2 - میگو که همان ملخ دریایی و از پرندگان است، حلال گوشت می باشد(1082).