فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

چند مساله:

1 - تمام حیوانهای درنده حرام گوشت هستند، هر چند از نظر قدرت درندگی ضعیف باشند؛ مانند روباه.
2 - خوردن گوشت خرگوش حرام است.
3 - تمام انواع حشرات، حرام می باشند(1077).

پرندگان

این دسته از پرندگان حلال گوشت هستند:
تمام اقسام کبوترها (قمری هم نوعی کبوتر است).
تمام اقسام گنجشکها (بلبل هم نوعی گنجشک است).
مرغ و خروس.
این دسته از پرندگان حرام گوشت هستند:
خفاش.
طاووس.
کلاغ (زاغ هم نوعی کلاغ است).
تمام پرندگانی که چنگال دارند؛ مانند عقاب(1078).

چند مساله:

1 - خوردن گوشت پرستو و هدهد مکروه است(1079).
2 - تخم مرغ و سایر پرندگان حلال گوشت حلال و تخم پرندگان حرام گوشت حرام است(1080).
3 - ملخ از پرندگان است و حلال گوشت می باشد(1081).