فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

غذاهای حیوانی

صفحه 347 نیاز به اسکن دارد.

چند مساله:

1 - تمام حیوانهای درنده حرام گوشت هستند، هر چند از نظر قدرت درندگی ضعیف باشند؛ مانند روباه.
2 - خوردن گوشت خرگوش حرام است.
3 - تمام انواع حشرات، حرام می باشند(1077).

پرندگان

این دسته از پرندگان حلال گوشت هستند:
تمام اقسام کبوترها (قمری هم نوعی کبوتر است).
تمام اقسام گنجشکها (بلبل هم نوعی گنجشک است).
مرغ و خروس.
این دسته از پرندگان حرام گوشت هستند:
خفاش.
طاووس.
کلاغ (زاغ هم نوعی کلاغ است).
تمام پرندگانی که چنگال دارند؛ مانند عقاب(1078).