فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

غذاهای گیاهی

تمام میوه ها و سبزیجات حلال است، مگر آنچه برای بدن ضرر داشته باشد.

غذاهای حیوانی

صفحه 347 نیاز به اسکن دارد.

چند مساله:

1 - تمام حیوانهای درنده حرام گوشت هستند، هر چند از نظر قدرت درندگی ضعیف باشند؛ مانند روباه.
2 - خوردن گوشت خرگوش حرام است.
3 - تمام انواع حشرات، حرام می باشند(1077).