فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

چگونگی اعلان

اگر از روزی که آن را پیدا کرده تا یک هفته، هر روزی یک مرتبه و بعد از آن تا یک سال، هفته ای یک مرتبه در محل اجتماع مردم اعلان کند کافی است(1071).

چند مساله:

1 - کسی که مالی را پیدا کرده، اگر عمداً به دستوری که گفته شد، اعلان نکند، گذشته از این که معصیت کرده، باز هم واجب است اعلان کند(1072).
2 - اگر کودک نابالغ چیزی پیدا کند، ولی او باید اعلان نماید(1073).
3 - اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به 6/12 نخود نقره سکه دار برسد، چنانچه اعلان نکند و در مسجد یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود، یا دیگری آن را بردارد، کسی که آن را پیدا کرده ضامن است(1074).
4 - هر گاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود باید تا مقداری که ممکن است آن را نگه دارد بعد قیمت کند و خودش بردارد یا بفروشد و پولش را نگه دارد و اعلان کند(1075).

گم شدن کفش

اگر کفش کسی را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند، با چند شرط می تواند آن را برای خود بردارد:
- بداند کفشی که مانده، مال کسی است که کفش او را برده.
- از پیدا کردن صاحبش مایوس شود یا برایش مشقت داشته باشد.
- ارزش آن مساوی با کفش خودش یا کمتر از آن باشد، ولی اگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد، باید هر وقت صاحب آن پیدا شد، زیادی قیمت را به او بدهد و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود، باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد(1076).